PodzialMajatku.info

Podział majątku

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości oraz innych dochodów stają się wspólną własnością obojga małżonków. Świadomość tego może okazać się istotna wtedy, kiedy na przykład w wyniku rozwodu chcemy dokonać podziału majątku.

Majątek wspólny a majątek osobisty

Jak już wspomniano, w skład majątku wspólnego małżeństwa wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jedno z nich. Do majątku wspólnego należą też środki zgromadzone w funduszach emerytalnych oraz dochody z majątku wspólnego, ale również z majątków osobistych obojga, na przykład czynsz za wynajem mieszkania będącego osobistą własnością męża lub żony. Reasumując, na majątek wspólny składa się wszystko to, co nie wchodzi w skład majątku osobistego.

Natomiast majątek osobisty obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Do majątku osobistego należą też prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, przedmioty użytku osobistego.

Intercyza

W trakcie trwania wspólnoty majątkowej nie jest możliwy podział majątku. Można go przeprowadzić ustanawiając najpierw rozdzielność majątkową, którą potocznie określa się jako intercyzę, zaś w języku prawniczym jako umowę majątkową małżeńską. Wielu osobom pojęcie intercyza małżeńska kojarzy się wyłącznie z intercyzą przedślubną, to jest umową zawieraną jeszcze przed małżeństwem, a mającą na celu zabezpieczenie finansowe jednej ze stron, z reguły bardziej zamożnej.

Tymczasem tego rodzaju porozumienie można podpisać także w czasie trwania małżeństwa i w większości wypadków oznacza ono wprowadzenie pełnej rozdzielności majątkowej. W dzisiejszych czasach intercyza służy z jednej strony utrzymaniu niezależności finansowej małżonków, co w razie separacji czy rozwodu eliminuje konieczność przeprowadzania trudnego i bolesnego podziału majątku, z drugiej ma za zadanie ochronę majątku przed ewentualną egzekucją, gdy na przykład jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Podział majątku w wyniku intercyzy

Rozdzielność majątkową można przeprowadzić drogą postępowania sądowego, ale można także zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Jest to rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne, zaś od momentu podpisania każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, ponadto istniejący dotychczas majątek wspólny podlega podziałowi na równe części, chyba że strony postanowią inaczej. Kiedy dochodzi do rozwodu lub separacji, a małżonkowie dokonują podziału majątku, bardzo trudno jest niekiedy ustalić, co stanowi majątek wspólny, a co nie. Umowa majątkowa małżeńska oznacza, że w razie czego sąd nie musi przeprowadzać podziału majątku wspólnego, gdyż wszystkie ustalenia zawarte są w umowie, a i podział majątku został już dokonany.

Podział majątku po rozwodzie

Jeżeli małżeństwo postanawia wziąć rozwód lub separację, a do tej pory obowiązywała w nim wspólnota majątkowa, zawsze można porozumieć się przed rozwodem i polubownie dokonać podziału majątku wspólnego. Naturalnie pierwszym krokiem będzie ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego, a potem umowny podział majątku. Na dobrą sprawę obie umowy można podpisać podczas jednej wizyty u notariusza, najpierw o rozdzielności, potem o podziale. Istnieje ponadto możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej sądownie, na wniosek jednej ze stron i nawet bez zgody drugiej strony, ale tylko z istotnych przyczyn.

Podział majątku po rozwodzie dokonywany jest zawsze przez złożenie wniosku, w którym wskazuje się podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisuje majątek podlegający podziałowi. O podział majątku po rozwodzie można wystąpić nawet kilka lat po jego uzyskaniu, albowiem prawa do udziału we wspólnym małżeńskim majątku nie ulegają przedawnieniu.

Prawnik jest istotny!

Wstępując w związek małżeński raczej nie zakładamy możliwości rozstania z drugą osobą. Dlatego też, nie każdy podejmuje decyzję o podpisaniu tak zwanej intercyzy, w wyniku czego po ślubie powstaje wspólność majątkowa. Jeśli jednak po jakimś czasie dojdzie do rozwodu, albo też małżonkowie zdecydują się na spisanie umowy o rozdzielności majątkowej, konieczny jest podział majątku.
Niestety, jak z pewnością każdy dobrze wie, podział ten nie jest prostym procesem, dlatego decydując się na taki krok warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Zwłaszcza jeżeli podział wspólności majątkowej odbywa się w sądzie, w trakcie postępowania rozwodowego, znajomość przepisów prawa jest wręcz nieodzowna. Prawnik jednak może również zaproponować podział majątku w drodze umowy pomiędzy stronami, co jest dużo łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem.

Niezależnie od tego na jaki sposób podziału wspólności majątkowej ostatecznie się zdecydujemy, w każdym przypadku warto skorzystać z porady profesjonalisty, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze.