Author

adwokat Wojciech Rudzki

Browsing

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą tylko przedmioty wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jednym z nich przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Do majątku osobistego wchodzi rekompensata za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia poszkodowany małżonek powinien otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany małżonek może żądać…

Do majątku osobistego należą rzeczy i prawa ściśle wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każdy inny przedmiot nabyty przez jednego lub oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Jakie prawa wynikające ze wspólności łącznej wchodzą do majątku osobistego? W skład majątku osobistego wchodzą prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej,…

Do majątku osobistego należą tylko przedmioty wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 33 pkt 5 do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie. Czym są prawa niezbywalne? Prawo jest niezbywalne, jeśli z mocy przepisów prawa lub z istoty tego prawa wyłączona jest dopuszczalność jego przeniesienia go na inną osobę. Innymi słowy o niezbywalności danego prawa przesądza  jego szczególny charakter lub wyraźny przepis ustawy.  Niezbywalne są…

Do majątku osobistego należą tylko przedmioty wskazane w zamkniętym katalogu art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Inne przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzą bowiem w skład majątku wspólnego. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy przedmioty te zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego, czy też z majątku osobistego. Istotne jest to, aby z…

Tylko przedmioty majątkowe wymienione w przepisie art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Reszta przedmiotów nabytych w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego. Wynika to z ogólnej zasady wprowadzonej przez art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W skład majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa powstaje między innymi na skutek: zawarcia małżeństwa;uchylenia ubezwłasnowolnienia całkowitego lub…

Zasadą jest, że każdy przedmiot należy do majątku wspólnego jeżeli został nabyty w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zasada ta może być jednak zmieniona (wyłączając dany przedmiot lub prawo z majątku wspólnego i zaliczają go do majątku osobistego) przez: umowę majątkową małżeńską (intercyzę)przepis prawa. Przez intercyzę małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 §…

Do majątku wspólnego wchodzą nie tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, ale także posiadanie jako pewien stan faktyczny. Czym jest posiadanie? Posiadanie jest szczególnym stanem faktycznym, który pozostaje pod ochroną prawa. Przez “posiadanie” należy rozumieć fakt władania nad rzeczą przez posiadacza. Aby można było stwierdzić, że mamy do czynienia z posiadaniem, posiadacz musi: fizycznie władać rzeczą,mieć zamiar władania rzeczą dla siebie. Brak zamiaru władania…

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 31 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty lub prawa majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi prawa nabyte na skutek zasiedzenia. Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia określonego prawa na skutek upływu czasu. Pozwala ono uzgodnić stan prawny oraz stan posiadania. Przez zasiedzenie można…

Zasadniczo w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi wierzytelności. Czym jest wierzytelność? Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie do domagania się od konkretnej osoby konkretnego zachowania. Ściślej rzecz biorąc  jest to uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Wierzytelność jest przeciwieństwem długu. Źródłem wierzytelności może być czynność prawna (np. umowa…

W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty lub prawa majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W szczególności w skład majątku wspólnego wchodzą dochody z: majątku wspólnego małżonków,majątku osobistego każdego z małżonków. O ile dla większości osób jest rzeczą naturalną, że w skład majątku wspólnego wchodzą dochody uzyskiwane z majątku wspólnego (cały czas obracamy się w ramach jednej…