Category

majątek osobisty

Category

Dziedziczenie przez małżonków do majątku osobistego to zasada Przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia wchodzą w skład majątku osobistego małżonków. Zasada ta dotyczy zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i dziedziczenia testamentowego. Spadkodawca sporządzając testament może jednak postanowić inaczej – w takim przypadku dojdzie do dziedziczenia do majątku wspólnego. Odstępstwo od tej zasady wymaga jednak jednoznacznego sformułowania testamentu. Dziedziczenie do majątku osobistego małżonków nie będzie następowało także w przypadku przedmiotów zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków.…

Przepis art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedstawia zamknięty katalog przedmiotów należących do majątku osobistego każdego z małżonków. Oznacza to, że reszta przedmiotów nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego (art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (art. 33 pkt 8 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Nagroda za jakie osiągnięcia wchodzi…

Surogacja, a majątek osobisty małżonków W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą tylko przedmioty wymienione w przepisie art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Inne przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzą w skład majątku wspólnego (art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej w zamian za składniki majątku osobistego.…

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą tylko przedmioty wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jednym z nich przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Do majątku osobistego wchodzi rekompensata za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia poszkodowany małżonek powinien otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany małżonek może żądać…

Do majątku osobistego należą rzeczy i prawa ściśle wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każdy inny przedmiot nabyty przez jednego lub oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Jakie prawa wynikające ze wspólności łącznej wchodzą do majątku osobistego? W skład majątku osobistego wchodzą prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej,…

Do majątku osobistego należą tylko przedmioty wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 33 pkt 5 do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie. Czym są prawa niezbywalne? Prawo jest niezbywalne, jeśli z mocy przepisów prawa lub z istoty tego prawa wyłączona jest dopuszczalność jego przeniesienia go na inną osobę. Innymi słowy o niezbywalności danego prawa przesądza  jego szczególny charakter lub wyraźny przepis ustawy.  Niezbywalne są…

Do majątku osobistego należą tylko przedmioty wskazane w zamkniętym katalogu art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Inne przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzą bowiem w skład majątku wspólnego. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy przedmioty te zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego, czy też z majątku osobistego. Istotne jest to, aby z…

Tylko przedmioty majątkowe wymienione w przepisie art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Reszta przedmiotów nabytych w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego. Wynika to z ogólnej zasady wprowadzonej przez art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W skład majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa powstaje między innymi na skutek: zawarcia małżeństwa;uchylenia ubezwłasnowolnienia całkowitego lub…

Zasadą jest, że każdy przedmiot należy do majątku wspólnego jeżeli został nabyty w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zasada ta może być jednak zmieniona (wyłączając dany przedmiot lub prawo z majątku wspólnego i zaliczają go do majątku osobistego) przez: umowę majątkową małżeńską (intercyzę)przepis prawa. Przez intercyzę małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 §…

W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty lub prawa majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W szczególności w skład majątku wspólnego wchodzą dochody z: majątku wspólnego małżonków,majątku osobistego każdego z małżonków. O ile dla większości osób jest rzeczą naturalną, że w skład majątku wspólnego wchodzą dochody uzyskiwane z majątku wspólnego (cały czas obracamy się w ramach jednej…