Category

majątek wspólny

Category

Kiedy dziedziczenie następuje do majątku wspólnego małżonków? Z reguły przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie oraz przez zapis wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków. Zasada taka dotyczy zarówno: dziedziczenia ustawowego,dziedziczenia testamentowego. Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki: w przypadku dziedziczenia testamentowego spadkodawca może określić, że dziedziczenie nastąpi do majątku wspólnego małżonków;w przypadku dziedziczenia ustawowego lub testamentowego do majątku objętego wspólnością majątkową ustawową wejdą przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obydwojga małżonków (chyba,…

Do majątku wspólnego wchodzą nie tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, ale także posiadanie jako pewien stan faktyczny. Czym jest posiadanie? Posiadanie jest szczególnym stanem faktycznym, który pozostaje pod ochroną prawa. Przez “posiadanie” należy rozumieć fakt władania nad rzeczą przez posiadacza. Aby można było stwierdzić, że mamy do czynienia z posiadaniem, posiadacz musi: fizycznie władać rzeczą,mieć zamiar władania rzeczą dla siebie. Brak zamiaru władania…

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 31 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty lub prawa majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi prawa nabyte na skutek zasiedzenia. Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia określonego prawa na skutek upływu czasu. Pozwala ono uzgodnić stan prawny oraz stan posiadania. Przez zasiedzenie można…

Zasadniczo w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi wierzytelności. Czym jest wierzytelność? Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie do domagania się od konkretnej osoby konkretnego zachowania. Ściślej rzecz biorąc  jest to uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Wierzytelność jest przeciwieństwem długu. Źródłem wierzytelności może być czynność prawna (np. umowa…

W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty lub prawa majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W szczególności w skład majątku wspólnego wchodzą dochody z: majątku wspólnego małżonków,majątku osobistego każdego z małżonków. O ile dla większości osób jest rzeczą naturalną, że w skład majątku wspólnego wchodzą dochody uzyskiwane z majątku wspólnego (cały czas obracamy się w ramach jednej…

Wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład majątku wspólnego Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzi w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Od kiedy wynagrodzenie wchodzi w skład majątku wspólnego małżeńskiego? Dopóki wynagrodzenie…

Co wchodzi w skład majątku objętego wspólnością ustawową? Do majątku wspólnego małżonków wchodzi każdy przedmiot majątkowy nabyty przez obydwoje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej, jeżeli został on z niego wyłączony przez przepis prawny lub małżeńską umowę majątkową (intercyzę). W skład majątku wspólnego nie wchodzi na przykład: prawo do grobu – z uwagi na swój osobisty (niemajątkowy) charakter;kwota otrzymana przez jednego z małżonków jako zwrot pożyczki udzielonej przed zawarciem małżeństwa;przedmioty zwykłego urządzenia…

Czy wspólność majątkowa małżeńska powstaje tylko w chwili ślubu? W najbardziej typowej sytuacji wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje w momencie zawarcia małżeństwa. Nie jest to jednak jedyny przypadek kiedy dochodzi do powstania tej wspólności. Do powstania wspólności majątkowej małżeńskiej (wspólności ustawowej) dochodzi także następujących przypadkach: na skutek uchylenia ubezwłasnowolnienia małżonkana skutek umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego dotyczącego małżonkana skutek zniesienia separacjiw razie zmiany lub rozwiązania małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy) Przy zaliczeniu danego przedmiotu majątkowego…