Category

Uncategorized

Category

Do majątku osobistego należą rzeczy i prawa ściśle wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każdy inny przedmiot nabyty przez jednego lub oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Jakie prawa wynikające ze wspólności łącznej wchodzą do majątku osobistego? W skład majątku osobistego wchodzą prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej,…

Czy wspólność majątkowa małżeńska powstaje tylko w chwili ślubu? W najbardziej typowej sytuacji wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje w momencie zawarcia małżeństwa. Nie jest to jednak jedyny przypadek kiedy dochodzi do powstania tej wspólności. Do powstania wspólności majątkowej małżeńskiej (wspólności ustawowej) dochodzi także następujących przypadkach: na skutek uchylenia ubezwłasnowolnienia małżonkana skutek umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego dotyczącego małżonkana skutek zniesienia separacjiw razie zmiany lub rozwiązania małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy) Przy zaliczeniu danego przedmiotu majątkowego…