Podział majątku a kredyt

Rozwód niesie ze sobą konieczność dokonania podziału majątku pomiędzy współmałżonkami. W większości sytuacji dobra majątkowe dzielone są w sposób równy, niemniej zachodzą też przypadki, kiedy jedna strona otrzymuje więcej niż druga.

W przypadku zaistnienia ważnych powodów i w przypadku różnego stopnia przyczynienia się do powstania majątku, może zostać ustanowiony podział nierówny. Jeśli na przykład jeden ze współmałżonków nie przykładał starań do powstawania wspólnego majątku, drugi ze współmałżonków może wnioskować o większy udział podczas dzielenia dóbr należących do wspólności majątkowej. Podobnie, jeśli współmałżonek jest z jakichś powodów odpowiedzialny za znaczne obniżenie wartości wspólnego majątku. Wtedy druga strona może domagać się większego udziału. Ustalając podział majątku sąd bierze również pod uwagę udział każdego z małżonków w pracy przy wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu.

Przy podziale majątku podziale ulegają również wspólne długi.Analizując kwestię podziału majątku, nasuwa się pytanie, w jaki sposób dzielone są wspólne długi, czyli wszelkiego rodzaju raty, pożyczki, obciążenia hipoteczne, itp. Jak wygląda podział majątku pomiędzy małżonkami w przypadku posiadania kredytu, czy to samochodowego, hipotecznego, czy innego? Za każde takie zobowiązanie finansowe, obydwie strony odpowiadają solidarnie. Jeśli zatem w czasie trwania małżeństwa został zaciągnięty jakikolwiek kredyt, po rozwodzie obydwoje byli małżonkowie będą go spłacać.

Warto też wspomnieć, iż możliwe jest przeniesienie spłaty kredytu tylko na jednego małżonka, oczywiście warunkiem jest wypracowanie konsensusu w tej kwestii pomiędzy stronami. Jeśli byli małżonkowie na drodze porozumienia wyrażą wolę, aby kredyt spłacała dalej tylko jedna ze stron, muszą złożyć wizytę w banku i podpisać aneks do umowy kredytowej. W niektórych sytuacjach bank może jednak odmówić przeniesienia kredytu tylko na jedną osobę (np. jeśli dana osoba nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej). W przypadku chęci odłączenia jednego z kredytobiorców, kredytodawca może też zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

W sytuacji, kiedy sąd przyzna tylko jednemu ze współmałżonków dom lub mieszkanie, na zakup którego zaciągnięty był kredyt, i tak zobowiązanie to będzie musiało być regulowane przez obydwie strony. Po spłacie całego kredytu, osoba, której nie zostało przyznane mieszkanie lub dom, ma prawo domagać się od byłego małżonka spłaty poniesionych po rozwodzie kwot na drodze roszczenia regresowego.