Detektyw

Rozważasz właśnie decyzję o odejściu od swojego współmałżonka? Czy zdajesz sobie jednak sprawę z faktu, iż co do zasady, obu stronom związku przypada równa część udziału we wspólnym majątku? Istnieją na szczęście odstępstwa od reguły. Z pomocą detektywa możesz uzyskać znacznie więcej korzyści przy podziale aniżeli druga strona.

Regulacje prawne

Jak wskazują zapisy art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w momencie formalnego zawarcia związku małżeńskiego powstaje tak zwana wspólność majątkowa. Oznacza to fakt, iż wszelkie powstałe odtąd aktywa majątkowe stają się w równej części własnością obojga małżonków. Sytuacja taka ma miejsce przy założeniu, iż wcześniej nie została podjęta decyzja o podpisaniu porozumienia w sprawie rozdzielności majątkowej.

Do katalogu składników wspólnego majątku zaliczają się nie tylko nabyte aktywa trwałe, lecz także chociażby zgromadzone środki na rachunkach bankowych, zakupione nieruchomości, a także uzyskiwane w trakcie trwania małżeństwa dochody z pracy zarobkowej oraz pozostałych źródeł. Jako majątek osobisty każdego z małżonków klasyfikuje się natomiast przedmioty użytku osobistego (np. telefon komórkowy, bieliznę, osobiste nagrody i odznaczenia itp.), aktywa powstałe w wyniku otrzymania spadku lub darowizny, a także podlegające osobistym prawom autorskim i majątkowym.

Odstępstwa od reguły

Polskie prawo, pomimo założenia o równym podziale majątku po rozwodzie, zezwala na pewne odstępstwa. Dzieje się tak chociażby wówczas, jeżeli obie strony zdecydują się na porozumienie w ramach którego jeden ze współmałżonków uzyska mniejszą część majątku. Wówczas jednak uprzywilejowana strona zostanie zobowiązana do spłaty powstałych dysproporcji.

O nierówny podział majątku może także wystąpić jedna ze stron, jeżeli będzie w stanie dowieść, że małżonek w nierównym stopniu przyczyniał się do zwiększania wspólnego majątku lub z przyczyny podjętych przez niego działań dochodziło do jego trwonienia. Warto przy tym zaznaczyć, iż dla sądu równie ważne jest osiąganie dochodów, jak i rozsądne nimi gospodarowanie. Dlatego też kobieta niepodejmująca zatrudnienia, lecz prowadząca gospodarstwo domowe, jest traktowana na równi z jej pracującym zawodowo mężem.

W czym może pomóc profesjonalny detektyw?

Należy pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wyklucza stosowania przepisów regulujących małżeńskie stosunki majątkowe zgodnie z przepisami ogólnymi. Małżonkowie muszą zatem, w miarę swoich sił oraz możliwości, zaspokajać potrzeby rodziny. Ponadto, ponoszą oni wspólną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich, w celu zaspokojenia wspomnianych potrzeb rodziny. Może tutaj chodzić na przykład o czynsz płacony za wynajem mieszkania.

Pomoc detektywa może pomóc uzyskać nierówny podział majatku.Mając na uwadze powyższe, warto ubiegać się o uzyskanie większych przywilejów w trakcie podziału majątkowego. Szerokie pole do popisu ma pod tym względem detektyw, którego zatrudnienie znacząco zwiększy szanse powodzenia. Może on pomóc udowodnić chociażby, że druga strona wygasłego związku małżeńskiego trwoniła pieniądze na utrzymanie swojej kochanki lub kochanka, czy też wydawała je na alkohol lub gry hazardowe. Rolą detektywa może być także dowiedzenie, że współmałżonek niesprawiedliwie rozporządzał wspólnymi dochodami oraz w jakikolwiek sposób ograniczał dostęp do wspólności majątkowej.

Detektyw w trakcie procesu śledczego poddaje byłego małżonka swojego klienta bacznej obserwacji i zbiera cenny materiał dowodowy. Po jego zebraniu może wcielić się w rolę sądowego świadka, co w ogromnym stopniu zwiększa szansę na pomyślny werdykt.

Zatrudnienie detektywa ma uzasadnienie również w przypadku chęci obrony przed nieuzasadnionym wniesieniem przez drugą stronę wniosku o nierówny podział majątku. Pomoże on chociażby dowieść, że poszczególne aktywa faktycznie zaliczają się do własnego majątku osobistego i współmałżonek nie ma podstaw aby rościć sobie do nich prawa. Realizacja usługi detektywistycznej pozwoli również wysunąć kontrargumenty, które wykażą próbę uzyskania bezpodstawnych korzyści majątkowych poprzez fałszywe oskarżenia.

Nie warto zatem samodzielnie uczestniczyć w procesie podziału majątku po rozwodzie. Profesjonalny detektyw znacznie ułatwi szansę pomyślnego rozstrzygnięcia, dzięki czemu osiągniesz należne Ci z tytułu prawa korzyści majątkowe.