Intercyza małżeńska

Intercyza to dla wielu osób wciąż temat tabu. Jak bowiem można zapewniać drugą osobę o swojej miłości jednocześnie domagając się rozdzielności majątkowej, która dla większości oznacza zabezpieczanie się przed ewentualnym rozwodem. Kwestia ta nie jest jednak tak oczywista, dlatego zanim odmówimy podpisania takiego dokumentu, warto dowiedzieć się czym tak naprawdę jest i na jakiej zasadzie funkcjonuje w Polsce.

Jeśli chcielibyśmy znaleźć określenie „intercyza” w przepisach polskiego prawa to dowiemy się, że pojęcie to po prostu nie istnieje. A to dlatego, iż jest to jedynie potoczna nazwa umowy, która oficjalnie określana jest mianem umowy majątkowej małżeńskiej i wprowadza ona rozdzielność majątkową. Dzięki niej nawet po zawarciu związku małżeńskiego wspólnota majątkowa po prostu nie powstaje. Warto jednak wiedzieć, że przy pomocy intercyzy możemy również ograniczyć wspólnotę ustawową (na przykład poprzez wyłączenie z niej zarobków małżonków) albo ją poszerzyć (ustanawiając partnera współwłaścicielem posiadanego domu). Co ciekawe, Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w którym nie obowiązuje ustawowa rozdzielność majątkowa.

Wspólnota majątkowa w Polsce

W Polsce przy zawarciu małżeństwa co do zasady obowiązuje wspólność majatkowa.Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy dwoma osobami powstaje wspólnota małżeńska. Oznacza to, że wszystko co małżonkowie zgromadzą od chwili trwania formalnego związku jest ich wspólną własnością. Będzie to zatem zarówno mieszkanie, meble czy samochód jak i wynagrodzenie za pracę. Co ważne, taka wspólnota obejmuje także nabyte do tej pory prawa majątkowe oraz zadłużenia. Istnieją jednak przedmioty, które wchodzą w majątek osobisty każdego z małżonków. Może być to na przykład majątek odziedziczony lub uzyskane odszkodowanie.

Intercyza

W trakcie trwania wspólnoty majątkowej nie jest możliwy podział majątku. Można go przeprowadzić ustanawiając najpierw rozdzielność majątkową, którą potocznie określa się jako intercyzę, zaś w języku prawniczym jako umowę majątkową małżeńską. Wielu osobom pojęcie intercyza małżeńska kojarzy się wyłącznie z intercyzą przedślubną, to jest umową zawieraną jeszcze przed małżeństwem, a mającą na celu zabezpieczenie finansowe jednej ze stron, z reguły bardziej zamożnej.

Intercyza nie zwalnia z pewnych obowiązków

Należy pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wyklucza stosowania przepisów regulujących małżeńskie stosunki majątkowe zgodnie z przepisami ogólnymi. Małżonkowie muszą zatem, w miarę swoich sił oraz możliwości, zaspokajać potrzeby rodziny. Ponadto, ponoszą oni wspólną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich, w celu zaspokojenia wspomnianych potrzeb rodziny. Może tutaj chodzić na przykład o czynsz płacony za wynajem mieszkania.

Sporządzanie intercyzy

Intercyzę można sporządzić zarówno przed jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Aby tego typu dokument był ważny, umowa pomiędzy stronami musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego za obopólną zgodą. Może ona być także modyfikowana lub nawet zerwana w dowolnym momencie. Jeśli partnerzy decydują się na sporządzenie intercyzy przed ślubem, musi ona zostać podpisana najpóźniej na dzień przed planowaną uroczystością, dzięki czemu nabierze mocy prawnej w chwili formalnego zawarcia związku. W sytuacji kiedy taka umowa zostanie zawarta, ale ostatecznie nie dojdzie do ślubu, intercyza po prostu nie nabiera mocy prawnej.

Intercyza a rozwód lub śmierć współmałżonka

W sytuacji gdy małżonkowie podpisali intercyzę i dochodzi do rozwodu, każda ze stron zachowuje swój majątek zgodnie z ustaleniami zawartymi w takiej umowie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku gdy podczas trwania małżeństwa zostanie nabyte prawo do mieszkania spółdzielczego, podlega ono podziałowi pomiędzy partnerów. Mimo zawarcia intercyzy nadal istnieje również obowiązek alimentacyjny. Z kolei gdy jeden z małżonków umiera, nawet w przypadku podpisania intercyzy, współmałżonek pozostały przy życiu dziedziczy po zmarłym.