Podział majątku przed rozwodem

W wielu przypadkach, kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, punktem spornym staje się podział majątku. W wyniku rozwodu lub separacji małżonkowie dzielą się majątkiem wspólnym po połowie, jednak niekiedy ustalenie, co stanowi majątek wspólny, a co nie, bywa bardzo skomplikowane i czasochłonne, nie wspominając już o dodatkowych konfliktach między stronami. Tymczasem podział majątku przed rozwodem, na przykład poprzez przeprowadzenie rozdzielności majątkowej, mógłby znacznie uprościć całą procedurę.

W przypadku posiadania znacznego majątku warto podpisać intercyzę przed zawarciem małżeństwa.Oczywiście nikt zawierając związek małżeński nie zakłada, że za jakiś czas będzie przeprowadzał separację czy rozwód. Jednak warto w tej kwestii sięgnąć po doświadczenia dawnych pokoleń, kiedy to tak zwana intercyza była powszechnie stosowaną czynnością prawną, zwłaszcza w przypadku, kiedy w grę wchodził duży majątek. I dzisiaj osoby bardzo majętne bardzo często korzystają z tego instrumentu zabezpieczając w ten sposób swoje interesy. W naszym społeczeństwie przywykło się uważać co prawda, że podział majątku przed rozwodem w postaci intercyzy jest dowodem braku zaufania i czymś niezbyt etycznym. Tymczasem przecież samo zawarcie małżeństwa jest także pewnego rodzaju umową, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby ubezpieczyć swój stan posiadania w formie innej umowy, tak jak ubezpieczamy swoje mieszkanie czy samochód. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa umożliwi też prostsze ustalenie, co stanowi majątek wspólny, a co jest majątkiem osobistym stron. W razie separacji czy rozwodu sąd nie musi przeprowadzać podziału majątku wspólnego, bowiem wszystkie ustalenia prawne zawarte są w umowie majątkowej małżonków, podział majątku przed rozwodem został już dokonany mocą intercyzy.

Rozdzielność majątkową można przeprowadzić drogą sądową, ale można także ustanowić ją przy pomocy aktu notarialnego. Jest to rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne, a rozdzielność majątkowa obowiązuje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Oznacza to, że od tego momentu każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, a jeśli intercyza została podpisana w trakcie trwania małżeństwa, istniejący dotychczas majątek wspólny podlega podzieleniu na równe części, chyba że strony postanowią inaczej. Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej może okazać się szczególnie przydatna w sytuacji, kiedy jedno z małżonków podejmuje taki rodzaj zatrudnienia, który może spowodować problemy finansowe, na przykład rozpoczyna działalność gospodarczą. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku kredytów czy innych zobowiązań, oboje małżonkowie odpowiadają solidarnie za ich spłacenie. Jeśli zatem mają wspólnotę majątkową, potencjalny wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń na wszystkim tym, co jest wspólne, a więc przykładowo także na dochodach z pracy obojga. Z chwilą ustanowienia rozdzielności wierzyciel może dochodzić należności tylko z majątku osobistego dłużnika.

Podział majątku przed rozwodem może zatem nastąpić poprzez spisanie odpowiedniej umowy między małżonkami, nawet jeszcze przed zawarciem małżeństwa, ale z pewnością przed orzeczeniem przez sąd rozwodu lub separacji, wtedy bowiem następuje niejako automatyczna rozdzielność i sądowy podział majątku wspólnego.