Do majątku osobistego należą tylko przedmioty wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 33 pkt 5 do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie.

Czym są prawa niezbywalne?

Prawo jest niezbywalne, jeśli z mocy przepisów prawa lub z istoty tego prawa wyłączona jest dopuszczalność jego przeniesienia go na inną osobę. Innymi słowy o niezbywalności danego prawa przesądza  jego szczególny charakter lub wyraźny przepis ustawy. 

Niezbywalne są prawa niemajątkowe. Natomiast z reguły zbyć można prawa majątkowe.

Kiedy prawa niezbywalne wchodzą do majątku osobistego?

W skład majątku osobistego wchodzą prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.

Jakie prawa niezbywalne wchodzą do majątku osobistego każdego z małżonków?

Prawem niezbywalnym, które przysługuje wyłącznie jednej osobie i które wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków jest na przykład:

  1. prawo do alimentów;
  2. prawo do wynagrodzenia;
  3. użytkowanie;
  4. służebność osobista;
  5. prawo pierwokupu;
  6. prawo odkupu;
  7. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Użytkowanie polega na możliwości obciążenia rzeczy prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków.

Służebność osobista może polegać na przykład na prawie korzystania z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie. Chodzi tu o prawo przechodu, prawo przejazdu oraz prawo czerpania wody ze studni.

Do majątku osobistego zaliczyć należy także prawo dożywocia. Na mocy umowy dożywocia jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie.

Dodaj komentarz