Do majątku osobistego należą rzeczy i prawa ściśle wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każdy inny przedmiot nabyty przez jednego lub oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego.

Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.

Jakie prawa wynikające ze wspólności łącznej wchodzą do majątku osobistego?

W skład majątku osobistego wchodzą prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlega odrębnym przepisom.

Dotyczy to praw majątkowych wynikających z umowy spółki cywilnej. Wspólnością łączną objęty jest bowiem majątek wspólników spółki cywilnej.

Jakie prawa wynikające ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego?

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób. W szczególności chodzi tu o wniesienie wkładów. Spółka cywilna powstaje na skutek zawarcia umowy. Nie trzeba więc wpisywać jej do żadnego rejestru.

W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą:

 1. prawo i obowiązek prowadzenia oraz reprezentowania spółki;
 2. prawo do wystąpienia ze spółki;
 3. prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd;
 4. prawo do udziału w zyskach;
 5. wierzytelność o wypłatę zysku wypracowanego przez spółkę;
 6. roszczenie o zwrot wkładu,
 7. roszczenie o wypłatę części wartości wspólnego majątku.

Prawa majątkowe wynikające z umowy spółki cywilnej wchodzą w skład majątku osobistego w przypadku każdego typu powiązań małżeńskiej wspólności ze spółkami:

 1. gdy jeden z małżonków jest wspólnikiem spółki;
 2. gdy dwójka małżonków jest wspólnikami w spółce związanej z udziałem osób trzecich (innych wspólników);
 3. gdy każdy z małżonków jest wspólnikiem innej spółki;
 4. gdy spółka jest zawiązana przez dwójkę małżonków.

Czy prawa wynikające ze spółek handlowych wchodzą do majątku osobistego?

Do handlowych spółek osobowych należą:

 1. spółka jawna,
 2. spółka partnerska,
 3. spółka komandytowa,
 4. spółka komandytowo-akcyjna.

W przypadku handlowych spółek osobowych nie występuje wspólność łączna, ponieważ spółki te mimo, iż posiadają zdolność prawną, nie mają osobowości prawnej. Zatem prawa wynikające z handlowych spółek osobowych nie wchodzą w skład majątku osobistego.

Dodaj komentarz