Ile kosztuje podział majątku?

Rozwód niesie ze sobą również przymus uregulowania spraw majątkowych. Przez cały okres małżeństwa gromadzony był majątek wspólny, teraz zaś każdy z małżonków zacznie pracować na własny rachunek. Sprawy pieniężne niestety często są przedmiotem dużych sporów przy okazji rozwodu. Najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby oczywiście wspólne wypracowanie kompromisu i taki podział majątku, który satysfakcjonowałby obydwojga małżonków. Życie pokazuje, że często jest jednak zupełnie inaczej. Każde z małżonków chce pozyskać dla siebie jak najwięcej, powstają kłótnie i polubowne załatwienie sprawy okazuje się niemożliwe. Z podziałem majątku można iść do sądu. Jednak warto to zrobić już po zakończeniu sprawy rozwodowej, bowiem w przeciwnym razie mogłaby ona mocno się wydłużyć.

Podział majątku u notariusza

Wysokość kosztów podziału majątku zależy od dokonania sposobu jego podziału.Podziałowi zawsze podlega jedynie majątek wspólny obojga małżonków, natomiast nie dotyczy to majątku osobistego męża i żony. Najprostszym i najtańszym sposobem podziału majątku jest umowa między stronami, w której znajdują się konkretne ustalenia dotyczące rozdzielenia posiadanych ruchomości, praw majątkowych czy pieniędzy między małżonków. Wymaga to jednakże, z oczywistych przyczyn, zgody obu stron. Ponadto, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, niezbędna jest wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego, tego wymagają przepisy prawa. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w aspekcie finansowym, ponieważ w tego typu sytuacji koszt podziału majątku wynosi tyle, ile kosztuje przeprowadzenie sprawy z udziałem notariusza i sporządzenie aktu notarialnego. Jeśli natomiast chodzi o wysokość wynagrodzenia notariusza, to mimo iż jest ono sprawą umowną, nie może jednak być wyższe niż stawki zawarte w odnośnych przepisach ministerstwa sprawiedliwości. Tak zwana taksa notarialna jest uzależniona od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału i może wynieść od 100 do 10 000 zł, z tym, że trzeba jeszcze doliczyć opłaty za wpis do księgi wieczystej czy ewentualne odpisy oraz podatek VAT.

Natomiast majątek osobisty obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Do majątku osobistego należą też prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, przedmioty użytku osobistego.

Sądowy podział majątku

Podział majątku za porozumieniem stron jest najlepszą opcją nie tylko ze względu na prostotę takiego rozwiązania i brak ciągnących się sporów, ale także ze względu na wydatki. Składając wniosek do sądu o podział majątku musielibyśmy zapłacić 1000 zł. Co prawda kwota ta może zmaleć do 300 zł, jednak istnieje tu warunek złożenia zgodnego projektu podziału. A z uwagi na to, iż domagając się podziału majątku w sądzie, małżonkowie na ogół pozostają w sporze, w większości przypadków mamy do czynienia z tą wyższą kwotą. To jednak dopiero początek wydatków. Należy liczyć się także z kosztami związanymi z postępowaniem sądowym, na przykład: wynagrodzenie biegłego, jeśli zachodziła potrzeba powołania go, koszt związany z mediacją, koszt apelacji, itp. Tu wydatki się jednak nie kończą. Jeśli chcemy, aby podział majątku był dla nas jak najbardziej korzystny, warto zatrudnić adwokata, albo wybrać się do radcy prawnego. W tej kwestii wszystko będzie zależeć od indywidualnych stawek prawnika.