Do majątku osobistego należą tylko przedmioty wskazane w zamkniętym katalogu art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Inne przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzą bowiem w skład majątku wspólnego.

Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą między innymi przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy przedmioty te zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego, czy też z majątku osobistego. Istotne jest to, aby z przedmiotów tych korzystał wyłącznie jeden z małżonków.

Jakie przedmioty służą wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka?

Przedmiotami służącymi wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka są w szczególności rzeczy, które z uwagi na swoje przeznaczenie zaspokajają normalne potrzeby tylko jednej osoby. W skład majątku osobistego wchodzą na przykład:

  • odzież,
  • zegarek,
  • przedmioty ortopedyczne,
  • okulary korekcyjne,
  • aparat słuchowy,
  • pojazd inwalidzki, z którego korzysta małżonek inwalida,
  • bielizna,
  • obuwie,
  • ubranie.

Przedmioty, o których mowa nie muszą jednak zaspokajać tylko niezbędnych potrzeb małżonka. W związku z tym do tej kategorii przedmiotów można zaliczyć także rzeczy, które służą zaspokojeniu osobistych potrzeb estetycznych lub zainteresowań. Chodzi tu w szczególności o przedmioty ozdobne, sprzęt wędkarski czy też sprzęt sportowy.

Jakie przedmioty nie służą do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka?

W skład majątku osobistego jednego z małżonków wchodzą rzeczy służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb tego małżonka. W zakresie tym nie mieszczą się więc przedmioty, które służą także zaspokojeniu potrzeb drugiego z małżonków lub pozostałych członków rodziny.

Przykładem takiego przedmiotu jest samochód osobowy, nawet jeśli korzysta z niego tylko jeden z małżonków. Często bowiem służy on do zaspokojenia potrzeb całej rodziny, a nie tylko jednego z małżonków.

Z reguły przyjmuje się, że do kategorii przedmiotów służących do zaspokajania osobistych potrzeb nie można zaliczyć takich przedmiotów, których rodzaj, rozmiar i znaczna wartość wskazują na to, że są one w istocie lokatą kapitału lub zostały zgromadzone po to, aby osiągnąć zysk. 

Przykładowo zbiór znaczków pocztowych zwykle służy zaspokojeniu potrzeb osobistych tylko jednego z małżonków, który interesuje się filatelistyką, chyba że ich rodzaj i znaczna wartość wskazują na jego odmienne przeznaczenie.

Dodaj komentarz