Do majątku osobistego każdego z małżonków należą tylko przedmioty wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jednym z nich przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Do majątku osobistego wchodzi rekompensata za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia poszkodowany małżonek powinien otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Poszkodowany małżonek może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a jeśli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, pokrzywdzonemu małżonkowi sąd może przyznać także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Chodzi tu między innymi o: koszty leczenia, koszty dodatkowego odżywiania, koszty rehabilitacji, czy też koszty przygotowania do innego zawodu.

Do majątku osobistego wchodzi zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

W przypadku naruszenia dobra osobistego jednego z małżonków, sąd może przyznać mu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (w pewnym uproszczeniu szkodę o charakterze niemajątkowym). Do dóbr osobistych człowieka należą w szczególności

 • zdrowie,
 • wolność,
 • cześć,
 • swoboda sumienia,
 • nazwisko lub pseudonim,
 • wizerunek,
 • tajemnica korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • twórczość naukowa,
 • twórczość artystyczna,
 • twórczość wynalazcza,
 • twórczość racjonalizatorska.

W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą przedmioty uzyskane z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w tym środki pieniężne wypłacone z tego tytułu.

Zadośćuczynienie za krzywdę wchodzi do majątku osobistego
Zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę wchodzi do majątku osobistego pokrzywdzonego małżonka.

Do majątku osobistego nie wchodzi renta związana z poniesioną szkodą

W skład majątku osobistego nie wchodzi renta należna z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Renta, o której mowa stanowi bowiem ekwiwalent wynagrodzenia za pracę, a wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład majątku wspólnego.

Dodaj komentarz